Uwierz w siebie ! Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o

„Uwierz w siebie! Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Projekt realizowany jest przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy,
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Okres realizacji projektu: od 01.02. 2016 r. do 30.06.2017 r.

 

Celem głównym projektu jest:

- nabycie kompetencji "miękkich",

- nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy,

- nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznej umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu przez 130 Uczestników Projektu (UP) (w tym 78 kobiet).

 

Cele szczegółowe projektu:

- wypracowanie spójnego i kompleksowego planu rozwoju kariery zawodowej Uczestnika projektu określającego celowe i zindywidualizowane formy wsparcia dla Uczestnika,

- umożliwienie UP nabycia tzw. kompetencji "miękkich", które w znacznym stopniu przyczynią się do wzrostu ich świadomości i wiedzy w zakresie znaczenia i umiejętności wykorzystywania kompetencji "miękkich" w procesie poszukiwania zatrudnienia i środowisku pracy,

- objęcie UP kompleksowym procesem doradczym mającym na celu precyzyjną diagnozę potrzeb i deficytów kwalifikacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i wymagań lokalnego i regionalnego rynku pracy, a następnie umożliwienie UP nabycie tych kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

- umożliwienie UP nabycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego oraz praktycznej umiejętności w zakresie wykonywanego danego zawodu.

 

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowi 130 osób młodych (78 Kobiet, 52 Mężczyzn) w tym osoby niepełnosprawne, w wieku 15 – 29 lat, zamieszkujące (według KC) na obszarze jednego z powiatów: brzozowskiego, dębickiego, jasielskiego, krośnieńskiego, m. Krosna, sanockiego, strzyżowskiego województwa podkarpackiego, która:

 1. a) pozostaje bez zatrudnienia,
 2. b) jest niezarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
 3. c) nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie się w trybie zaocznym i wieczorowym nie wyklucza z udziału w projekcie),
 4. d) w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie uczestniczyła w szkoleniach mających na celu uzupełnienie, uzyskanie lub doskonalenie kwalifikacji i umiejętności (zawodowych lub ogólnych) potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych (udział w szkoleniu finansowanym ze środków prywatnych nie wyklucza z udziału w projekcie).

 

W projekcie nie mogą brać udziału następujące osoby:

 1. a) młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

             - wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

             - wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

             - wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

 1. b) matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 2. c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 3. d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 4. e) matki przebywające w domach samotnej matki,
 5. f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

 

Przewidywane formy wsparcia:

 1. Pomoc w zakresie określenia ścieżki rozwoju edukacyjno – zawodowego (kariery zawodowej),
 2. Pośrednictwo pracy,
 3. Szkolenia zawodowe,
 4. Staże,
 5. Refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy oraz subsydiowane zatrudnienie.

 

Wsparcie dodatkowe:

 

 1. Catering, % -zwrot kosztów dojazdu,
 2. Stypendia szkoleniowe, itkd.

 

Planowane efekty:

 

- 130 UP, w tym 78 kobiet będzie uczestniczyło w kształceniu/ szkoleniu lub uzyska kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu,

- 49 UP, w tym 30 kobiet, podejmie zatrudnienie,

- 130 UP, w tym 78 kobiet ukończy interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Wartość projektu: 1 930 758,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 796 880,60 zł

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!